Groep 6
Joëlla van der Burg, Jacqueline Hoek


Groepsnieuws week 38

Weekbeurt van 20 september - 24 september: Sanne en Elina

Huiswerk:
Dinsdag 28 september: toets Engels Unit 1
Dinsdag 28 september: spellingoefenen.nl
 
Agenda:
21 september:   informatiemiddag/avond
24 september:   zwemmen
27 september:   start project
4 oktober:          gespreksweek
8 oktober:          zwemmen
13 oktober:        open podium + projectafsluiting
 
Hier werken we op dit moment aan:
Rekenen
In blok 1A werken we aan het volgende:
- (terug)tellen tot 10.000 met sprongen van 1000 en 100
- Deelsommen als 372:6 uitrekenen door te splitsen
- Kilometers in meters omzetten en andersom
- Schattend optellen en aftrekken tot 1000
- Getallen tot 10.000 maken en splitsen
- Vermenigvuldigen met tientallen, honderdtallen en duizendtallen
- De oppervlakte bepalen met een vierkantje
- De onderste rij van een verhoudingstabel invullen
- Cijferend optellen
- Tientallen, honderdtallen en duizendtallen delen
- Kalenders en agenda’s aflezen
- Schattend optellen en aftrekken met kommagetallen in een context
- Een plattegrond maken bij een bouwsel
- Een verhaal vertalen naar een som tot 1000 

Taal
Het onderwerp van Thema 1 is: Om je heen
We leren:
- Woorden bij het thema wonen en vervoer
- Nieuwe woorden onthouden door ze op te schrijven of te tekenen
- De betekenis van woorden ontdekken door een voorbeeld in de tekst te zoeken
- Hoe je een volledige uitnodiging schrijft
- Hoe je duidelijke zinnen schrijft
- Goed luisteren om daarna een mening te geven
- Wat een discussie is en hoe je moet discussiëren
- Wat de persoonsvorm, het onderwerp en het gezegde is
- Wat sterke en zwakke werkwoorden zijn
- Herhaling: wat zelfstandige naamwoorden en lidwoorden zijn
- Dat in Nederland verschillende talen en dialecten gesproken worden 

Spelling
We werken in Blok1 aan de volgende categorieën:
- Dertig: ik hoor /ug/, maar ik schrijf -ig
- Heerlijk: ik hoor /luk/, maar ik schrijf -lijk
- Geit: woorden met een korte ei
- Pauw: woorden met au
- Molen: ik hoor een lange klank aan het einde van een klankstuk, dus ik schrijf maar één klinker
- Mollen: ik hoor een korte klank aan het einde van een klankstuk, dus ik schrijf de medeklinker dubbel.
- Gebak: ik hoor aan het begin van het woord /gu/, maar ik schrijf ge-
- Grijze muizen: de letter kan veranderen van een s in een z
- Knabbelen: ik hoor /ulun/ aan het einde van het woord, maar ik schrijf -elen
- Spinnetje: sommige verkleinwoorden krijgen er letters bij 

Engels
In Unit 1 is het thema: Describing people (mensen beschrijven).
Aan het einde van de unit kunnen de leerlingen:
- Hun kleren en de kleuren van hun kleren benoemen
- In een kort gesprek met gegeven zinnen het uiterlijk van hun moeder beschrijven
- Korte dialogen over kleding en uiterlijk nasprekenAan het einde van de unit kennen de leerlingen:
- De woorden rondom de thema’s kleding, winkelen, kleuren en uiterlijk
- De uitspraak van woorden en lettergrepen die beginnen met /k/, /p/, en /t/ als in kiss, purple en tickle
- Het gebruik van zinnen als Yes, he has; No, he hasn’t en Yes, she is; No, she isn’t 

Aardrijkskunde
Het onderwerp van Hoofdstuk1 is: Kan jouw school overstromen?
Aan het eind van het hoofdstuk weten de leerlingen:
- Welke delen van Nederland op welke manieren kunnen overstromen
- Hoe Nederland wordt beschermd tegen het water
- Of hun eigen omgeving gevaar loopt overstroomd te worden
- De begrippen: de beek, het dal, de dijk, de duinen, het gemaal, de heuvel, NAP, de polder, de zeespiegel
- Topografie: herhaling van de twaalf provincies. Nieuw: de Vaalserberg, de Maas, de Noordzee, de Waddenzee, het Markermeer 
 
Geschiedenis
Aan het eind van Hoofdstuk 1 De Gouden Eeuw weten de leerlingen:
- Waarom dit tijdvak de gouden eeuw wordt genoemd
- Iets van het leven van de rijken en de armen in deze tijd
- Dat er nu nog veel dingen uit die tijd te zien zijn
- De begrippen: de armenzorg, de gevel, de goederen, de gouden eeuw, het grachtenhuis, het hofje, de Nachtwacht, de Oost, de schilderkunst, het standbeeld