Leerling-zorg


Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij om tijdig te kunnen signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Wij houden de ouders op de hoogte van de resultaten van hun kind. De leerlingenbegeleiding wordt gecoördineerd door onze intern zorgbegeleiders.

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen. Wat is het niveau van de leerlingen, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie, wat zijn voor deze leerling(en) belemmerende en stimulerende factoren. De leerkracht past daar zijn/haar handelen op aan.

Daarnaast moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Hoe is de lesstof opgepakt, hoe is de toets gemaakt? Wie heeft nog extra instructie/herhaling nodig, wie moet een extra aai over de bol, wie een extra aansporing. Deze aanpak ligt volledig bij de leerkracht.
Daar waar nodig volgt structurele zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LOVS. Leerlingen met een E- of D-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor maatwerk. Zij krijgen een aanpassing in het onderwijsaanbod.
De aanpassingen zijn op het gebied van: De uitvoering staat beschreven in een intensief of talentenplan. Hierbij wordt samengewerkt met de leerling en de ouder/verzorgers. Wij zijn de deskundigen op het gebied van onderwijs, maar de ouders zijn de deskundigen op het gebied van hun kind.
Het plan wordt geëvalueerd en de voorzetting wordt besproken. Als het plan niet het gewenste effect heeft, dan vragen we advies. Dit kan zijn bij iemand van de schoolbegeleidingsdienst of bij de helpdesk van het samenwerkingsverband.
Leerlingen die blijvend intensieve zorg nodig hebben en een ander einddoel krijgen, worden begeleid aan de hand van een ontwikkelingsperspectief. In dit document is verwoord welk leerrendement we verwachten van een bepaalde leerling vanaf startpunt tot uitstroom.
Mocht alle hulp niet baten en het welbevinden van het kind onder druk komen te staan dan meldt de school het kind aan bij de Ondersteuningscommissie.