Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau.
In de medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting Acis. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR
Namens het team
Tineke Langerak
Wijna Duim
Carolien de Kreek, voorzitter 

Namens de ouders
Evert Pegels, secretatis 
Miranda van der Beek
Gerard Speksnijders

 


De verslagen van de MR vergaderingen kunt u teruglezen op het beveiligde deel van onze website.