Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau.
In de medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting Acis. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR
Namens het team
Tineke Langerak
Carolien de Kreek, voorzitter 
Lotte Wesselink 

Namens de ouders
Evert Pegels, secretatis 
Miranda van der Beek
Esther Edens 

 


U kunt hier de MR verslagen teruglezen:

/syndeo_data/media/2021_Notulen_11_november.docx
/syndeo_data/media/2021_Notulen_14_januari.docx
/syndeo_data/media/2021_Notulen_4_maart.docx