Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau.
In de medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting Acis. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR
Namens het team
Tineke Langerak , voorzitter
Wijna Duim
Carolien de Kreek

Namens de ouders
Martijn de Rijke, secretaris
Miranda van der Beek
Gerard Speksnijders


Jaarverslag 2016-2017

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare basisschool De Dubbeldekker. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten en de resultaten van schooljaar 2016-2017. Deze verantwoording is openbaar, vandaar dat het verslag na de jaarvergadering van de MR op de website van de Dubbeldekker wordt gepubliceerd. 

De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en, na overleg, instemming verleent of onthoudt aan de voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school, Annelies Koornneef, de MR-vergaderingen bij. Zij kan de onderhavige zaken zelf het best voorleggen en toelichten. 

Lopende het schooljaar is de MR op de volgende data bijeen geweest: 22-11-2016, 07-02-2017, 21-03-2017, 16-05-2017 en 06-06-2017.  

Net als dit jaarverslag zijn ook de notulen van de MR, die een goede indruk geven van de besproken zaken, openbaar en op de website verschenen. De vergaderingen zijn openbaar en worden via de schoolkalender op de website aangekondigd. Elke ouder/verzorger is van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. 

Samenstelling MR OBS de Dubbeldekker schooljaar 2016-2017: 

Oudergeleding:Miranda van der Beeklid 

Gerard Speksnijderlid 

Martijn de Rijkesecretaris 

Personeelsgeleding:Wijna Birkhofflid 

Marijke Bothlid 

Tineke de Giervoorzitter 

Rooster van aantreden en aftreden: 

OudergeledingPersoneelsgeleding 

Oktober 2015Gerard Speksnijder Tineke de Gier 

Oktober 2016Miranda van der Beek Marijke Roth 

Oktober 2017Martijn de Rijke Carolien de Kreek 

Petra Frieswijk (oudergeleding) heeft aan het eind van het schooljaar 2015-2016 afscheid genomen van de MR. Martijn de Rijke heeft haar plaats overgenomen en is tijdens de jaarvergadering benoemd tot MR-lid en secretaris. Marijke Roth (personeelsgeleding) heeft eind schooljaar 2016-2017 afscheid genomen. Carolien de kreek gaat plaats innemen.   

Jaarverslag schooljaar 2016-2017   

De MR heeft zich het afgelopen schooljaar met de volgende zaken bezig gehouden. 

PR werkgroep 

Vanuit de PR werkgroep wordt er onderzocht welke informatie op welke (digitale) manier aan de ouders, leerlingen en leerkrachten beschikbaar gesteld moet worden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe website en communicatie-app. 

BSO/TSO: partner in school 

Zowel de BSO als de TSO zijn sinds november geïntegreerd in onze school. 

Huisvesting 

Er zijn nog geen besluiten genomen met betrekking tot de huisvesting van de basisscholen in de gemeente Cromstrijen. De directie van De Dubbeldekker volgt de ontwikkelingen. 

Jaarlijkse ouder/kind enquête 

Positieve en verbeterpunten zijn in de MR besproken en waar nodig zijn er acties uitgezet. 

Samenwerkingsovereenkomst SKOC 

Ook dit jaar is de MR akkoord gegaan met de samenwerking met de SKOC als tussen schoolse opvang. Tevens zijn de aandachtspunten vanuit de jaarlijkse ouder/kind enquête besproken met SKOC. Zij zullen de aandachtpunten oppakken. 

10 jarig jubileum 

Dit jaar hebben we het 10 jarig jubileum van de school gevierd. 

Jaarverslag  

Het jaarverslag is besproken in de MR en akkoord bevonden. 

Jaarplan  

Het jaarplan is besproken in de MR en akkoord bevonden. 

Planning voor schooljaar 2017-2018 

De planning is besproken in de MR en akkoord bevonden. 

Formatie schooljaar 2017-2018 

Door het dalende aantal leerlingen is ervoor gekozen het eerste half jaar met een aantal combinatiegroepen te werken. Het tweede half jaar is dit niet nodig. Er is een informatieavond ingepland om dit met de betrokken ouders te bespreken.