Verzuim / extra vakantie
De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn geregeld in de Leerplichtwet . In de praktijk zijn de belangrijkste regels:
- Als de leerling de school door ziekte niet kan bezoeken, moet dit zo snel mogelijk aan de directeur worden gemeld. Is een kind zonder bericht niet op school, dan wordt zo spoedig mogelijk contact met  de ouders/verzorgers opgenomen.
- Voor verlof wegens vakantie bepaalt de Leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
- Voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld. Deze staan op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Bij een aanvraag voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar.
- op school is een folder, waar al deze regels instaan, verkrijgnaar.
- Wilt u verlof aanvragen dan kunt u onderstaand verlofformulier invullen.

Verlofformulier:/syndeo_data/media/verlofaanvraag.doc